ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ร่วมกับหจก. สหกล โอเอ จัดสัมมนาให้กับลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์


Powermatic ร่วมกับหจก. สหกล โอเอ จัดสัมมนาให้กับลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า ให้แก่หน่วยงาน/องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO:9001 UL CE TUV FCC และมอก. จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกล โอเอ ได้ จัดสัมมนาในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อใหู้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการทำงาน ของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และการจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายบน Server ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง และเหมาะสมกับขนาดของหน่วยงานของผู้เ้ข้ารับการอบรม โดยทางบริษัทฯ ได้นำเครื่องสำรองไฟในระบบ Lineinteractive และ Trueoline ขนาดตั้งแต่ 525VA - 30kVA เข้าไปจัดแสดงภายในงานสัมมนาดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเกษมการ์เด้น จังหวัดสุรินทร์